1 A poslije ovijeh stvari dogodi se: Navutej Jezraeljanin imaše vinograd u Jezraelu do dvora Ahava cara Samarijskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I reče Ahav Navuteju govoreći: daj mi svoj vinograd da načinim od njega vrt za zelje, jer je blizu do dvora mojega; a ja ću ti dati za nj bolji vinograd, ili ako voliš, daću ti u novcu šta vrijedi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A Navutej reče Ahavu: sačuvaj Bože da bih ti dao našljedstvo otaca svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Tada Ahav dođe kući zlovoljan i ljutit radi riječi koju mu reče Navutej Jezraeljanin govoreći: ne dam ti našljedstva otaca svojih. I leže na postelju svoju, i okrenu lice svoje na stranu, i ne jede hljeba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tada dođe k njemu Jezavelja žena njegova i reče mu: zašto je duša tvoja zlovoljna te ne jedeš hljeba?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A on joj reče: jer govorih s Navutejem Jezraeljaninom i rekoh mu: daj mi vinograd svoj za novce, ili ako voliš, daću ti drugi vinograd za taj. A on reče: ne dam ti svoga vinograda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tada mu reče Jezavelja žena njegova: ti li si car nad Izrailjem? Ustani, jedi hljeba i budi veseo. Ja ću ti dati vinograd Navuteja Jezraeljanina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I napisa knjigu na ime Ahavovo, i zapečati je pečatom njegovijem i posla knjigu starješinama i glavarima koji bijahu u gradu njegovu, koji nastavahu s Navutejem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A u knjizi napisa ovo: oglasite post, i posadite Navuteja među glavare narodne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I postavite dva nevaljala čovjeka prema njemu, pa neka zasvjedoče na nj govoreći: hulio si na Boga i na cara. Tada ga izvedite i zaspite kamenjem, da pogine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I učiniše ljudi onoga grada, starješine i glavari, koji življahu u gradu njegovu, kako im zapovjedi Jezavelja, kako bijaše napisano u knjizi koju im posla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I oglasiše post, i posadiše Navuteja među glavare narodne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I dođoše dva nevaljala čovjeka, i sjedoše prema njemu; i svjedočiše na Navuteja ti nevaljali ljudi pred narodom govoreći: Navutej je hulio na Boga i na cara. I izvedoše ga iza grada, i zasuše ga kamenjem, te pogibe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Potom poslaše k Jezavelji i poručiše joj: zasut je kamenjem Navutej, i poginuo je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A kad Jezavelja ču da je Navutej zasut kamenjem i poginuo, reče Ahavu Jezavelja: ustani, uzmi vinograd Navuteja Jezraeljanina, kojega ti ne htje dati za novce, jer Navutej nije živ nego je umro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A kad ču Ahav da je umro Navutej, usta i pođe u vinograd Navuteja Jezraeljanina da ga uzme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ali dođe riječ Gospodnja k Iliji Tesvićaninu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ustani, izidi na susret Ahavu caru Izrailjevu, koji sjedi u Samariji; eno ga u vinogradu Navutejevu, kuda je otišao da ga uzme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I reci mu i kaži: ovako veli Gospod: nijesi li ubio i nijesi li prisvojio? Pa mu kaži i reci: ovako veli Gospod: kako psi lizaše krv Navutejevu, tako će lizati psi i tvoju krv.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Ahav reče Iliji: nađe li me, neprijatelju moj? A on reče: nađoh, jer si se prodao da činiš što je zlo pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Evo, pustiću zlo na te, i uzeću natražje tvoje, i istrijebiću Ahavu i ono što uza zid mokri, i uhvaćenoga i ostavljenoga u Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I učiniću s domom tvojim kao s domom Jerovoama sina Navatova i kao s domom Vase sina Ahijina, što si me gnjevio i što si naveo na grijeh Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Takođe i za Jezavelju reče Gospod govoreći: psi će izjesti Jezavelju ispod zidova Jezraelskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ko Ahavov pogine u gradu izješće ga psi, a ko pogine u polju izješće ga ptice nebeske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I ne bi takoga kao Ahav, koji se prodade da čini što je zlo pred Gospodom, jer ga podgovaraše žena njegova Jezavelja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I počini vrlo grdna djela idući za gadnim bogovima sasvijem kao što činiše Amoreji, koje izagna Gospod ispred sinova Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A kad Ahav ču te riječi, razdrije haljine svoje, i priveza kostrijet oko tijela svojega, i pošćaše, i spavaše u kostrijeti, i hođaše polagano.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I dođe riječ Gospodnja Iliji Tesvićaninu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Jesi li vidio kako se Ahav ponizio preda mnom? Zato što se tako ponizio preda mnom, neću pustiti onoga zla za njegova života; nego za sina njegova pustiću ono zlo na dom njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga