1 A Ven-Adad car Sirski skupi vojsku svoju, i imaše sa sobom trideset i dva cara, i konje i kola; i otišavši opkoli Samariju i stade je biti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I posla poslanike k Ahavu caru Izrailjevu u grad,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I poruči mu: ovako veli Ven-Adad: srebro tvoje i zlato tvoje moje je, tako i žene tvoje i tvoji lijepi sinovi moji su.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A car Izrailjev odgovori i reče: kao što si rekao, gospodaru moj care, ja sam tvoj i sve što imam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A poslanici opet dođoše i rekoše: ovako veli Ven-Adad: poslao sam k tebi i poručio: srebro svoje i zlato svoje i žene svoje i sinove svoje da mi daš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Zato ću sjutra u ovo doba poslati sluge svoje k tebi da pregledaju kuću tvoju i kuće sluga tvojih, i što ti je god milo, oni će uzeti i odnijeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tada dozva car Izrailjev sve starješine zemaljske i reče: gledajte i vidite kako ovaj traži zlo; jer posla k meni po mene i po sinove moje i po srebro moje i po zlato moje, i ja mu ne branih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A sve starješine i sav narod rekoše mu: ne slušaj ga i ne pristaj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I reče poslanicima Ven-Adadovijem: kažite caru gospodaru mojemu: što si prvo poručio sluzi svojemu sve ću učiniti; ali ovo ne mogu učiniti. Tako otidoše poslanici i odnesoše mu taj odgovor.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Ven-Adad posla k njemu i poruči: tako da mi učine bogovi i tako da dodadu! neće biti dosta praha od Samarije da svemu narodu koji ide za mnom dopadne po jedna grst.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A car Izrailjev odgovori i reče: kažite: neka se ne hvali onaj koji se opasuje kao onaj koji se raspasuje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A kad on to ču pijući s carevima pod šatorima, reče slugama svojim: dižite se. I digoše se na grad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Tada gle, pristupi jedan prorok k Ahavu caru Izrailjevu, i reče: ovako veli Gospod: vidiš li sve ovo mnoštvo? evo, ja ću ti ga dati u ruke danas da poznaš da sam ja Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A Ahav reče: preko koga? A on reče: ovako veli Gospod: preko momaka knezova zemaljskih. Opet reče: ko će zametnuti boj? A on reče: ti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Tada prebroji momke knezova zemaljskih, i bješe ih dvjesta i trideset i dva; poslije njih prebroji sav narod, sve sinove Izrailjeve, i bješe ih sedam tisuća.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I izidoše u podne; a Ven-Adad pijući opi se u šatorima s trideset i dva cara koji mu dođoše u pomoć.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I izidoše prvo momci knezova zemaljskih; a Ven-Adad posla, i javiše mu i rekoše: izidoše ljudi iz Samarije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A on reče: ako su izašli mira radi, pohvatajte ih žive; ako su izašli na boj, pohvatajte ih žive.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I izidoše iz grada momci knezova zemaljskih, i vojska za njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I svaki ubi s kojim se sukobi, te Sirci pobjegoše a Izrailjci ih potjeraše. I Ven-Adad car Sirski pobježe na konju s konjicima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I car Izrailjev izide i pobi konje i kola, i učini velik pokolj među Sircima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Potom dođe prorok k caru Izrailjevu i reče mu: idi, budi hrabar; i promisli i vidi šta ćeš činiti, jer će do godine opet doći car Sirski na te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A caru Sirskom rekoše sluge njegove: njihovi su bogovi gorski bogovi, zato nas nadjačaše; nego da se bijemo s njima u polju, zacijelo ćemo ih nadjačati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Učini dakle ovako: ukloni te careve s mjesta njihovijeh, i postavi vojvode mjesto njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Pa skupi vojsku kakva je bila ona koja ti je izginula, i konje kakvi su bili oni konji, i kola kao ona kola; pa da se pobijemo s njima u polju; zacijelo ćemo ih nadjačati. I posluša ih, i učini tako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A kad prođe godina, Ven-Adad prebroji Sirce, i pođe u Afek da vojuje na Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I sinovi Izrailjevi prebrojiše se, i ponesavši hrane izidoše pred njih. I stadoše u oko sinovi Izrailjevi prema njima, kao dva mala stada koza, a Sirci bijahu prekrilili zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Tada dođe čovjek Božji, i progovori caru Izrailjevu i reče: ovako veli Gospod: što Sirci rekoše da je Gospod gorski Bog a nije Bog poljski, zato ću ti dati u ruke sve ovo mnoštvo veliko da znate da sam ja Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I stajahu u okolu jedni prema drugima sedam dana; a sedmoga dana pobiše se, i sinovi Izrailjevi pobiše Siraca sto tisuća pješaka u jedan dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A ostali pobjegoše u grad Afek, i pade zid na dvadeset i sedam tisuća ljudi koji bijahu ostali. I Ven-Adad pobjegav u grad uđe u najtajniju klijet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A sluge mu rekoše: evo čuli smo da su carevi doma Izrailjeva milostivi carevi; da vežemo kostrijet oko sebe i da metnemo uzice sebi oko vratova, pa da izidemo pred cara Izrailjeva, da ako ostavi u životu dušu tvoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I vezaše kostrijet oko sebe, i metnuše uzice sebi oko vratova, i dođoše k caru Izrailjevu i rekoše: sluga tvoj Ven-Adad veli: ostavi u životu dušu moju. A on reče: je li još živ? brat mi je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A ljudi uzeše to za dobar znak, i odmah da bi ga uhvatili za riječ rekoše: brat je tvoj Ven-Adad. A on reče: idite, dovedite ga. Tada Ven-Adad izide k njemu; a on ga posadi na svoja kola.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Tada mu reče Ven-Adad: gradove koje je uzeo otac moj tvome ocu, vratiću, i načini sebi ulice u Damasku kao što je otac moj učinio u Samariji. A on odgovori: s tom vjerom otpustiću te. I učini vjeru s njim, i otpusti ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Tada jedan između sinova proročkih reče drugome po riječi Gospodnjoj: bij me. Ali ga onaj ne htje biti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A on mu reče: što ne posluša glasa Gospodnjega, zato, evo kad otideš od mene, lav će te zaklati. I kad otide od njega, sukobi ga lav i zakla ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Opet našav drugoga reče mu: bij me. A onaj ga izbi i izrani ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Tada otide prorok i stade na put kuda će car proći, i nagrdi se pepelom po licu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A kad car prolažaše, on viknu cara i reče: tvoj sluga bijaše izašao u boj, a jedan došavši dovede mi čovjeka i reče: čuvaj ovoga čovjeka; ako li ga nestane, biće tvoja duša za njegovu dušu, ili ćeš platiti talanat srebra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 A kad tvoj sluga imaše posla tamo amo, njega nesta. Tada mu reče car Izrailjev: to ti je sud, sam si otsudio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 A on brže ubrisa pepeo s lica, i car Izrailjev pozna ga da je jedan od proroka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 A on mu reče: ovako veli Gospod: što si pustio iz ruku čovjeka kojega sam ja osudio da se istrijebi, duša će tvoja biti za njegovu dušu i narod tvoj za njegov narod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I otide car Izrailjev kući svojoj zlovoljan i ljutit, i dođe u Samariju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga