1 Poslije mnogo vremena, treće godine, dođe riječ Gospodnja Iliji govoreći: idi, pokaži se Ahavu, i pustiću dažd na zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I otide Ilija da se pokaže Ahavu, a bijaše velika glad u Samariji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I Ahav dozva Avdiju, koji bijaše upravitelj dvora njegova; a Avdija se bojaše Gospoda veoma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer kad Jezavelja ubijaše proroke Gospodnje, uze Avdija sto proroka, i sakri ih, po pedeset u jednu pećinu, i hrani ih hljebom i vodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I reče Ahav Avdiji: pođi po zemlji na izvore i na potoke, eda bismo našli trave da sačuvamo u životu konje i mazge, da nam ne izgine stoka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I podijeliše među se zemlju kuda će ići; Ahav otide jednijem putem sam, a Avdija otide drugim putem sam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A kad Avdija bijaše na putu, gle, srete ga Ilija; i on ga pozna, i pade ničice, i reče: jesi li ti, gospodaru moj Ilija?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A on mu reče: ja sam; idi, kaži gospodaru svojemu: evo Ilije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A on reče: šta sam zgriješio, da slugu svojega predaš u ruke Ahavu da me pogubi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Tako da je živ Gospod Bog tvoj, nema naroda ni carstva kuda nije slao gospodar moj da te traže: i rekoše: nema ga. A on zakle carstva i narode da te ne mogu da nađu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A ti sada kažeš: idi, kaži gospodaru svojemu: evo Ilije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A kad ja otidem od tebe, duh će te Gospodnji odnijeti, a ja neću znati kuda; pa da otidem i prokažem Ahavu, a on da te ne nađe, ubiće me; a sluga se tvoj boji Gospoda od mladosti svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Nije li kazano gospodaru mojemu šta sam učinio kad Jezavelja ubijaše proroke Gospodnje? kako sakrih stotinu proroka Gospodnjih, po pedeset u jednu pećinu, i hranih ih hljebom i vodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A ti sada kažeš: idi, kaži gospodaru svojemu: evo Ilije. Ubiće me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A Ilija reče: tako da je živ Gospod nad vojskama, pred kojim stojim, danas ću mu se pokazati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tada otide Avdija pred Ahava, i kaza mu; i Ahav otide pred Iliju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A kad vidje Ahav Iliju, reče mu Ahav: jesi li ti onaj što nesreću donosiš na Izrailja?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A on reče: ne donosim ja nesreće na Izrailja, nego ti i dom oca tvojega ostavivši zapovijesti Gospodnje i pristavši za Valima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Nego sada pošlji i saberi k meni svega Izrailja na goru Karmilsku, i četiri stotine i pedeset proroka Valovijeh i četiri stotine proroka iz luga, koji jedu za stolom Jezaveljinim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I posla Ahav k svijem sinovima Izrailjevijem, i sabra one proroke na goru Karmilsku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tada pristupi Ilija ka svemu narodu i reče: dokle ćete hramati na obje strane? Ako je Gospod Bog, idite za njim; ako li je Val, idite za njim. Ali narod ne odgovori mu ni riječi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A Ilija reče narodu: ja sam sam ostao prorok Gospodnji; a proroka Valovijeh ima četiri stotine i pedeset.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Dajte nam dva junca, i neka oni izberu sebi jednoga, i neka ga isijeku na komade i metnu na drva, ali ognja da ne podmeću; a ja ću prigotoviti drugoga junca, i metnuću ga na drva, ali ognja neću podmetati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Tada prizovite ime svojih bogova, a ja ću prizvati ime Gospodnje, pa koji se Bog odzove ognjem onaj neka je Bog. I sav narod odgovori i reče: dobro reče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Potom reče Ilija prorocima Valovijem: izaberite sebi jednoga junca i prigotovite ga prvo, jer je vas više; i prizovite ime bogova svojih, ali ognja ne podmećite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I uzeše junca, kojega im dade, i prigotoviše, i stadoše prizivati ime Valovo od jutra do podne govoreći: Vale, usliši nas! Ali ni kaka glasa ni koga da odgovori. I skakahu oko oltara, koji načiniše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A kad bi u podne, stade im se rugati Ilija govoreći: vičite većma; jer je on bog! valjada se nešto zamislio, ili je u poslu, ili na putu, ili može biti spava, da se probudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A oni stadoše vikati iza glasa, i parati se nožima i šilima po svom običaju, dokle ih krv ne obli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A kad prođe podne, stadoše prorokovati dokle dođe vrijeme da se prinese dar; ali ni kaka glasa ni koga da odgovori, ni koga da čuje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Tada reče Ilija svemu narodu: pristupite k meni. I pristupi k njemu sav narod. Tada on opravi oltar Gospodnji koji bješe razvaljen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I uze Ilija dvanaest kamena prema broju plemena sinova Jakova, kojemu dođe riječ Gospodnja govoreći: Izrailj će ti biti ime.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I načini od toga kamenja oltar u ime Gospodnje, i oko oltara iskopa opkop širok da bi se mogle posijati dvije mjere žita.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I namjesti drva, i junca isječena na komade metnu na drva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I reče: napunite četiri vijedra vode, i izlijte na žrtvu i na drva. Pa opet reče: učinite još jednom. I učiniše još jednom. Pa opet reče: učinite i trećom. I učiniše trećom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Te voda poteče oko oltara, i napuni se opkop vode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A kad bi vrijeme da se prinese žrtva, pristupi Ilija prorok i reče: Gospode Bože Avramov, Isakov i Izrailjev, neka danas poznadu da si ti Bog u Izrailju i ja da sam tvoj sluga, i da sam po tvojoj riječi učinio sve ovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Usliši me, Gospode, usliši me, da bi poznao ovaj narod da si ti Gospode Bog, kad opet obratiš srca njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Tada pade oganj Gospodnji i spali žrtvu paljenicu i drva i kamen i prah, i vodu u opkopu popi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A narod kad to vidje sav popada ničice, i rekoše: Gospod je Bog, Gospod je Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Tada im reče Ilija: pohvatajte te proroke Valove da nijedan ne uteče. I pohvataše ih, i Ilija ih odvede na potok Kison, i pokla ih ondje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I reče Ilija Ahavu: idi, jedi i pij, jer uji veliki dažd.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I otide Ahav da jede i pije; a Ilija se pope na vrh Karmila, i saže se k zemlji i metnu lice svoje među koljena svoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 A momku svojemu reče: idi, pogledaj put mora. A on otišav pogleda, pa reče: nema ništa. I reče mu: idi opet sedam puta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 A kad bi sedmi put, reče: eno, mali oblak kao dlan čovječji diže se od mora. Tada reče: idi, reci Ahavu: preži i idi, da te ne uhvati dažd.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Utom se zamrači nebo od oblaka i vjetra, i udari velik dažd. A Ahav sjedavši na kola otide u Jezrael.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 A ruka Gospodnja dođe nad Iliju, i on opasavši se otrča pred Ahavom dokle dođe u Jezrael.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga