1 A osamnaeste godine carovanja Jerovoama sina Navatova zacari se Avijam nad Judom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I carova tri godine u Jerusalimu. A materi mu bješe ime Maha kći Avesalomova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 On hođaše u svijem grijesima oca svojega, koje je činio pred njim, i ne bješe srce njegovo cijelo prema Gospodu Bogu njegovu kao srce Davida oca njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ali radi Davida dade mu Gospod Bog njegov vidjelo u Jerusalimu podigav sina njegova nakon njega i utvrdiv Jerusalim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer je David činio što je pravo pred Gospodom niti je otstupao od čega što mu je zapovjedio svega vijeka svojega osim stvari s Urijom Hetejinom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A rat bješe između Rovoama i Jerovoama do njegova vijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A ostala djela Avijamova i sve što je činio nije li zapisano u dnevniku careva Judinijeh? A bijaše rat između Avijama i Jerovoama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I Avijam počinu kod otaca svojih, i pogreboše ga u gradu Davidovu, a na njegovo mjesto zacari se Asa sin njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Godine dvadesete carovanja Jerovoamova nad Izrailjem zacari se Asa nad Judom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Četrdeset i jednu godinu carova u Jerusalimu. A materi mu bješe ime Maha kći Avesalomova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I tvoraše Asa što je pravo pred Gospodom kao David otac mu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer istrijebi adžuvane iz zemlje i ukide sve gadne bogove koje bjehu načinili oci njegovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I mater svoju Mahu svrže s vlasti, jer ona načini idola u lugu; i Asa izlomi idola i sažeže na potoku Kedronu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ali visine ne biše oborene; ali srce Asino bješe cijelo prema Gospodu svega vijeka njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I unese u dom Gospodnji što bješe posvetio otac njegov i što on posveti, srebro i zlato i sudove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I bješe rat između Ase i Vase cara Izrailjeva svega vijeka njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer Vasa car Izrailjev izide na Judu i stade zidati Ramu da ne da nikome otići k Asi caru Judinu ni od njega doći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ali Asa uzev sve srebro i zlato što bješe ostalo u riznici Gospodnjoj i u riznici doma careva dade ga slugama svojim, i posla ih car Asa Ven-Adadu sinu Tavrimona sina Esionova, caru Sirskom, koji stanovaše u Damasku, i poruči:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Vjera je između mene i tebe, između oca tvojega i oca mojega; evo šaljem ti dar, srebro i zlato; hajde, pokvari vjeru koju imaš s Vasom carem Izrailjevim, eda bi otišao od mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I posluša Ven-Adad cara Asu, i posla vojvode svoje na gradove Izrailjeve i pokori Ijon i Dan i Avel-Vetmahu i sav Hinerot i svu zemlju Neftalimovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A kad Vasa to ču, presta zidati Ramu, i vrati se u Tersu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tada car Asa sazva sav narod Judin, nikoga ne izuzimajući; te odnesoše kamenje iz Rame i drva, čim zidaše Vasa, i od njega sazida car Asa Gevu Venijaminovu i Mispu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A ostala sva djela Asina i sva junaštva njegova, i što je god činio i koje je gradove sagradio, nije li sve zapisano u dnevniku careva Judinijeh? Ali u starosti svojoj bolovaše od nogu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I Asa počinu kod otaca svojih, i bi pogreben kod otaca svojih u gradu Davida oca svojega. A na njegovo mjesto zacari se Josafat sin njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A Nadav sin Jerovoamov poče carovati nad Izrailjem druge godine carovanja Asina nad Judom; i carova nad Izrailjem dvije godine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I činjaše što je zlo pred Gospodom hodeći putem oca svojega i u grijehu njegovu, kojim navede na grijeh Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I diže bunu na nj Vasa sin Ahijin od doma Isaharova, i ubi ga Vasa kod Givetona, koji bijaše Filistejski, kad Nadav i sav Izrailj bjehu opkolili Giveton.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I tako ga ubi Vasa treće godine carovanja Asina nad Judom, i zacari se na njegovo mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A kad se zacari, pobi sav dom Jerovoamov, i ne ostavi nijedne duše od roda Jerovoamova dokle sve ne istrijebi po riječi Gospodnjoj, koju reče preko sluge svojega Ahije Silomljanina,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Za grijehe Jerovoamove, kojima je griješio i kojima je na grijeh naveo Izrailja, i za draženje kojim je dražio Gospoda Boga Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A ostala djela Nadavova i sve što je činio, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I bješe rat između Ase i Vase cara Izrailjeva svega vijeka njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Treće godine carovanja Asina nad Judom zacari se Vasa sin Ahijin nad svijem Izrailjem u Tersi, i carova dvadeset i četiri godine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I činjaše što je zlo pred Gospodom hodeći putem Jerovoamovijem i u grijehu njegovu, kojim navede na grijeh Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga