1 U to vrijeme razbolje se Avija sin Jerovoamov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I Jerovoam reče ženi svojoj: ustani i preobuci se da te ne poznadu da si žena Jerovoamova; pak idi u Silom. Eto, ondje je Ahija prorok, koji mi je kazao da ću biti car nad ovijem narodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I ponesi deset hljebova i kolača i žban meda, pa otidi k njemu; on će ti kazati šta će biti od djeteta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I učini tako žena Jerovoamova, i ustavši otide u Silom i uđe u kuću Ahijinu. Ahija pak ne mogaše vidjeti, jer mu oči bijahu potamnjele od starosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ali Gospod reče Ahiji: eto ide žena Jerovoamova da te pita za sina svojega, jer je bolestan; ti joj kaži to i to; a ona kad dođe učiniće se da je druga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I Ahija čuvši šuštanje nogu njezinijeh kad uđe na vrata, reče: hodi, ženo Jerovoamova; što se činiš da si druga? Ja sam poslan k tebi da ti zlo kažem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Idi, reci Jerovoamu: ovako veli Gospod Bog Izrailjev: što sam te podigao između naroda i postavio te vođem narodu svojemu Izrailju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I otrgav carstvo od doma Davidova dadoh tebi, a ti ne bi kao sluga moj David, koji je držao zapovijesti moje i hodio za mnom svijem srcem svojim čineći samo što je pravo preda mnom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Nego si radio gore od svijeh koji biše prije tebe, i otišao si i načinio sebi druge bogove i likove livene da bi me dražio, pa si me bacio za leđa svoja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Zato, evo, ja ću pustiti zlo na dom Jerovoamov, i istrijebiću Jerovoamu i ono što mokri uza zid, i uhvaćenoga i ostavljenoga u Izrailju, i dom ću Jerovoamov omesti kao što se mete kao, da ga ne ostane ništa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ko Jerovoamov pogine u gradu, izješće ga psi, a ko pogine u polju, izješće ga ptice nebeske; jer Gospod reče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A ti ustani, idi kući svojoj; i kad stupiš nogama svojim u grad, odmah će umrijeti dijete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I sav će Izrailj plakati za njim, i pogrepšće ga; jer će on sam od doma Jerovoamova doći u grob, jer se na njemu samom u domu Jerovoamovu nađe nešto dobra pred Gospodom Bogom Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A Gospod će podignuti sebi cara nad Izrailjem, koji će istrijebiti dom Jerovoamov u onaj dan; da, šta? sad već.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I udariće Gospod Izrailja da će se zaljuljati kao što se ljulja trska u vodi, i iščupaće Izrailja iz ove dobre zemlje, koju je dao ocima njihovijem, i razasuće ih daleko preko rijeke zato što načiniše sebi lugove gnjeveći Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I napustiće Izrailja za grijehe Jerovoamove, kojima je griješio i na grijeh naveo Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Tada usta žena Jerovoamova, i otide i dođe u Tersu; i kad stupi na prag kućni umrije dijete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I pogreboše ga, i sav Izrailj plaka za njim po riječi Gospodnjoj, koju reče preko sluge svojega Ahije proroka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A ostala djela Jerovoamova, kako je vojevao i kako je carovao, eno zapisana su u dnevniku careva Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A carova Jerovoam dvadeset i dvije godine; i počinu kod otaca svojih, a Nadav sin njegov zacari se na njegovo mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A Rovoam sin Solomunov carovaše nad Judom; bješe Rovoamu četrdeset i jedna godina kad poče carovati, i carova sedamnaest godina u Jerusalimu gradu, koji izabra Gospod između svijeh plemena Izrailjevijeh da ondje namjesti ime svoje. Materi njegovoj bješe ime Nama Amonka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I Juda činjaše što je zlo pred Gospodom; i grijesima svojim kojim griješahu dražiše ga većma nego oci njihovi svijem što činiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jer i oni načiniše sebi visine i stupove i lugove na svakom visokom humu i pod svakim zelenim drvetom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A bijaše i adžuvana u zemlji, i činjahu sve gadove naroda koje bješe istjerao Gospod ispred sinova Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A pete godine carovanja Rovoamova dođe Sisak car Misirski na Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I uze blago iz doma Gospodnjega i blago iz doma careva, sve to uze; i uze sve štitove zlatne koje načini Solomun.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I na njihovo mjesto načini car Rovoam štitove od mjedi, i predade ih starješinama nad stražarima, koji čuvahu vrata doma careva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I kad car iđaše u dom Gospodnji, nošahu ih stražari, a poslije ih opet ostavljahu u riznicu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A ostala djela Rovoamova, i sve što je činio, nije li zapisano u dnevniku careva Judinijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A bijaše rat između Rovoama i Jerovoama jednako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I počinu Rovoam kod otaca svojih, i bi pogreben kod otaca svojih u gradu Davidovu. A ime materi njegovoj bješe Nama Amonka. A na mjesto njegovo zacari se Avijam sin njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga