1 Tada otide Rovoam u Sihem: jer se ondje skupi sav Izrailj da ga zacare.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A Jerovoam sin Navatov, koji još bijaše u Misiru pobjegavši onamo od cara Solomuna, kad ču, on još osta u Misiru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ali poslaše i dozvaše ga. Tako Jerovoam i sav zbor Izrailjev dođoše i rekoše Rovoamu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Tvoj je otac metnuo na nas težak jaram; nego ti sada olakšaj ljutu službu oca svojega i teški jaram koji je metnuo na nas, pak ćemo ti služiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A on im reče: idite, pa do tri dana dođite opet k meni. I narod otide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tada car Rovoam učini vijeće sa starcima koji stajaše pred Solomunom ocem njegovijem dok bijaše živ, i reče: kako svjetujete da odgovorim narodu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A oni mu odgovoriše govoreći: ako danas ugodiš narodu i poslušaš ih i odgovoriš im lijepijem riječima, oni će ti biti sluge svagda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ali on ostavi svjet što ga svjetovaše starci, i učini vijeće s mladićima, koji odrastoše s njim i koji stajahu pred njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I reče im: šta vi svjetujete da odgovorimo narodu, koji mi rekoše govoreći: olakšaj jaram koji je metnuo na nas tvoj otac?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Tada mu odgovoriše mladići koji odrastoše s njim, i rekoše: ovako kaži narodu što ti reče: tvoj je otac metnuo na nas težak jaram, nego nam ti olakšaj; ovako im reci: moj je mali prst deblji od bedara oca mojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Otac je moj metnuo na vas težak jaram, a ja ću još dometnuti na vaš jaram; otac vas je moj šibao bičevima, a ja ću vas šibati bodljivijem bičevima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A treći dan dođe Jerovoam i sav narod k Rovoamu, kako im bješe kazao car rekavši: dođite opet k meni do tri dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I car odgovori oštro narodu ostavivši svjet što ga svjetovaše starci;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I reče im kako ga svjetovaše mladići govoreći: moj je otac metnuo na vas težak jaram, a ja ću još dometnuti na jaram vaš; otac vas je moj šibao bičevima, a ja ću vas šibati bodljivijem bičevima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I car ogluši se naroda, jer Gospod bješe tako uredio da bi potvrdio riječ svoju što je rekao preko Ahije Silomljanina Jerovoamu sinu Navatovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A kad vidje sav Izrailj gdje ih se car ogluši, odgovori narod caru govoreći: kakav dio mi imamo s Davidom? nemamo našljedstva sa sinom Jesejevijem. U šatore svoje, Izrailju! a ti Davide, sad gledaj svoju kuću. Tako otide Izrailj u šatore svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Samo nad sinovima Izrailjevijem, koji življahu po gradovima Judinijem, zacari se Rovoam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I car Rovoam posla Adorama koji bijaše nad dankom; ali ga sav Izrailj zasu kamenjem, te pogibe; a car Rovoam brže sjede na kola, te pobježe u Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Tako otpade Izrailj od doma Davidova do današnjega dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I kad ču sav Izrailj da se vratio Jerovoam, poslavši dozvaše ga na skupštinu, i postaviše ga carem nad svijem Izrailjem. Ne prista za domom Davidovijem nijedno pleme osim samoga plemena Judina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A Rovoam došav u Jerusalim sazva sav dom Judin i pleme Venijaminovo, sto i osamdeset tisuća odabranijeh vojnika, da zavojšte na dom Izrailjev da povrate carstvo Rovoamu sinu Solomunovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ali dođe riječ Božja Semeju, čovjeku Božijemu, govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Kaži Rovoamu sinu Solomunovu caru Judinu i svemu domu Judinu i Venijaminovu i ostalome narodu, i reci:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ovako veli Gospod: ne idite, i ne bijte se s braćom svojom, sinovima Izrailjevijem; vratite se svak svojoj kući, jer sam ja naredio tako da bude. I oni poslušaše riječ Gospodnju i vrativši se otidoše kako Gospod reče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Potom sazida Jerovoam Sihem u gori Jefremovoj i naseli se u njemu; a poslije otide odande i sazida Fanuil.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I reče Jerovoam u srcu svom: može se carstvo povratiti domu Davidovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ako ovaj narod stane ići u Jerusalim da prinosi žrtve u domu Gospodnjem, srce će se narodu obratiti ka gospodaru njegovu Rovoamu caru Judinu, te će me ubiti, i povratiće se k Rovoamu caru Judinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Zato car smisli, te načini dva teleta od zlata, pa reče narodu: ne treba više da idete u Jerusalim; evo bogova tvojih, Izrailju, koji su te izveli iz zemlje Misirske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I namjesti jedno u Vetilju a drugo namjesti u Danu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I to bi na grijeh, jer narod iđaše k jednome do Dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I načini kuću na visini, i postavi sveštenike od prostoga naroda koji ne bijahu od sinova Levijevih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I učini Jerovoam praznik osmoga mjeseca petnaestoga dana, kao što je praznik u zemlji Judinoj, i prinese žrtve na oltaru; tako učini i u Vetilju prinoseći žrtve teocima koje načini; i postavi u Vetilju sveštenike visinama koje načini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I petnaestoga dana osmoga mjeseca, koji bješe smislio u srcu svom, prinošaše žrtve na oltaru koji načini u Vetilju, i praznovaše praznik sa sinovima Izrailjevijem, i pristupi k oltaru da kadi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga