1 Ali car Solomun ljubljaše mnoge žene tuđinke osim kćeri Faraonove, Moavke, Amonke, Edomke, Sidonke i Hetejke,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Od onijeh naroda za koje bješe rekao Gospod sinovima Izrailjevijem: ne idite k njima i oni da ne dolaze k vama, jer će zanijeti srce vaše za svojim bogovima. Za njih prionu Solomun ljubeći ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Te imaše žena carica sedam stotina, i tri stotine inoča; i žene njegove zanesoše srce njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I kad ostarje Solomun, žene zanesoše srce njegovo za tuđim bogovima; i srce njegovo ne bi cijelo prema Gospodu Bogu njegovu kao što je bilo srce Davida oca njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I Solomun hođaše za Astarotom, boginjom Sidonskom, i za Melhomom, gadom Amonskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I činjaše Solomun što bješe zlo pred Gospodom, i ne hođaše sasvijem za Gospodom kao David otac njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tada sagradi Solomun visinu Hemosu, gadu Moavskom, na gori prema Jerusalimu, i Molohu gadu Amonskom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tako učini svijem ženama tuđinkama, te kađahu i prinošahu žrtve svojim bogovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Gospod se razgnjevi na Solomuna što se odvrati srce njegovo od Gospoda Boga Izrailjeva, koji mu se bješe javio dva puta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I bješe mu zapovjedio da ne ide za drugim bogovima, a on ne održa što mu Gospod zapovjedi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I reče Gospod Solomunu: što se to nađe na tebi, i nijesi držao zavjeta mojega ni uredaba mojih, koje sam ti zapovjedio, zato ću otrgnuti od tebe carstvo i daću ga sluzi tvojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ali za tvojega vijeka neću to učiniti radi Davida oca tvojega; nego ću ga otrgnuti iz ruku sina tvojega,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ali neću otrgnuti svega carstva; jedno ću pleme dati sinu tvojemu radi Davida sluge svojega i radi Jerusalima, koji izabrah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I podiže Gospod protivnika Solomunu, Adada Idumejca, koji bijaše od carskoga roda u Idumeji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer kad David bijaše u Idumeji i Joav vojvoda dođe da pokopa pobijene, pobi sve muškinje u Idumeji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer Joav osta ondje šest mjeseca sa svijem Izrailjem dokle ne pobi sve muškinje u Idumeji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Tada uteče Adad s nekoliko Idumejaca sluga oca svojega, i otide u Misir; a Adad bješe tada dijete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I otišavši iz Madijama dođoše u Faran; i uzevši sa sobom ljudi iz Farana dođoše u Misir k Faraonu caru Misirskom, koji mu dade kuću i odredi mu hranu, a dade mu i zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I Adad nađe veliku milost u Faraona, te ga oženi sestrom žene svoje, sestrom carice Tahpenese.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I sestra Tahpenesina rodi mu sina Genuvata, kojega othrani Tahpenesa u dvoru Faraonovu, i bješe Genuvat u dvoru Faraonovu među sinovima Faraonovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A kad Adad ču u Misiru da je David počinuo kod otaca svojih i da je umro Joav vojvoda, reče Adad Faraonu: pusti me da idem u svoju zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A Faraon mu reče: a šta ti je malo kod mene, te hoćeš da ideš u svoju zemlju? A on reče: ništa; ali me pusti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Podiže mu Bog još jednoga protivnika, Rezona sina Elijadina, koji bješe pobjegao od gospodara svojega Adadezera cara Sovskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I skupiv k sebi ljude posta starješina od čete kad ih David ubijaše; potom otišavši u Damask ostaše ondje i obladaše Damaskom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I bješe protivnik Izrailjev svega vijeka Solomunova, i to osim zla koje činjaše Adad; i mržaše na Izrailja carujući u Siriji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I Jerovoam sin Navatov Efraćanin iz Saride, čija mati bješe po imenu Seruja žena udovica, sluga Solomunov, podiže se na cara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A ovo bi uzrok zašto se podiže na cara: Solomun građaše Milon i zaziđivaše prolom grada Davida oca svojega;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A Jerovoam bijaše krjepak i hrabar; zato videći Solomun mladića da nastaje za poslom postavi ga nad svijem dancima doma Josifova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Pa u to vrijeme kad Jerovoam otide iz Jerusalima, nađe ga na putu Ahija Silomljanin prorok imajući na sebi novu haljinu, i bijahu njih dvojica sami u polju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I Ahija uze novu haljinu koja bješe na njemu, i razdrije je na dvanaest komada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I reče Jerovoamu: uzmi deset komada; jer ovako veli Gospod Bog Izrailjev: evo istrgnuću carstvo iz ruke Solomunove, i daću tebi deset plemena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Samo će jedno pleme ostati njemu radi sluge mojega Davida i radi grada Jerusalima, koji izabrah između svijeh plemena Izrailjevih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Jer ostaviše mene i pokloniše se Astaroti boginji Sidonskoj i Hemosu bogu Moavskom i Melhomu bogu sinova Amonovijeh, i ne hodiše putovima mojim čineći što je pravo preda mnom, uredbe moje i zakone moje, kao David otac njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Ali neću uzeti carstva iz ruku njegovijeh, nego ću ga ostaviti neka vlada dokle je god živ Davida radi sluge svojega, kojega izabrah, koji je držao zapovijesti moje i uredbe moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Nego ću uzeti carstvo iz ruku sina njegova, i daću tebi od njega deset plemena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A sinu ću njegovu dati jedno pleme da bude vidjelo Davidu sluzi mojemu vazda preda mnom u gradu Jerusalimu, koji izabrah da u njemu namjestim ime svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Tebe ću dakle uzeti da caruješ nad svijem što ti duša želi, i bićeš car nad Izrailjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I ako uzaslušaš sve što ti zapovjedim, i uzideš mojim putovima i uščiniš što je pravo preda mnom, držeći uredbe moje i zapovijesti moje, kao što je činio David sluga moj, biću s tobom i sazidaću ti tvrd dom, kao što sam sazidao Davidu, i daću ti Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I mučiću sjeme Davidovo za to, ali ne svagda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Zato tražaše Solomun da ubije Jerovoama; ali se Jerovoam podiže i pobježe u Misir k Sisaku caru Misirskom, i bi u Misiru dok ne umrije Solomun.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 A ostala djela Solomunova i što je god činio, i mudrost njegova, nije li to zapisano u knjizi djela Solomunovijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 A carova Solomun u Jerusalimu nad svijem Izrailjem četrdeset godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I počinu Solomun kod otaca svojih, i bi pogreben u gradu Davida oca svojega; a Rovoam sin njegov zacari se na njegovo mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga