1 A carica Savska ču glas o Solomunu i o imenu Gospodnjem, i dođe da ga iskuša zagonetkama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I dođe u Jerusalim sa silnom pratnjom, s kamilama koje nošahu mirisa i zlata vrlo mnogo i dragoga kamenja; i došavši k Solomunu govori s njim o svemu što joj bješe u srcu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I Solomun joj odgovori na sve riječi njezine; ne bješe od cara sakriveno ništa da joj ne bi odgovorio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A kad carica Savska vidje svu mudrost Solomunovu i dom koji bješe sazidao,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I jela na stolu njegovu i stanove sluga njegovijeh i dvorbu dvorana njegovijeh i odijelo njihovo, i peharnike njegove i žrtve njegove paljenice koje prinošaše u domu Gospodnjem, ona dođe izvan sebe;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Pa reče caru: istina je što sam čula u svojoj zemlji o stvarima tvojim i o mudrosti tvojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ali ne htjeh vjerovati što se govoraše dokle ne dođem i vidim svojim očima; a gle, ni pola mi nije kazano; tvoja mudrost i dobrota nadvišuje glas koji sam slušala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Blago ljudima tvojim, blago slugama tvojim, koji jednako stoje pred tobom i slušaju mudrost tvoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Da je blagosloven Gospod Bog tvoj kojemu si omilio, te te posadi na prijesto Izrailjev; jer Gospod ljubi Izrailja uvijek, i postavi te carem da sudiš i dijeliš pravicu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Potom dade caru sto i dvadeset talanata zlata i vrlo mnogo mirisa i dragoga kamenja: nigda više ne dođe toliko takih mirisa koliko dade carica Savska caru Solomunu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I lađe Hiramove, koje donošahu zlato iz Ofira, donesoše iz Ofira vrlo mnogo drveta almugima i dragoga kamenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I načini car od toga drveta almugima zagradu u domu Gospodnjem i u domu carskom, i harfe i psaltire za pjevače; nigdje se više nije dovezlo takoga drveta almugima niti se vidjelo do današnjega dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A car Solomun dade carici Savskoj što god zaželje i zaiska osim onoga što joj dade sam po mogućstvu cara Solomuna. Potom ona otide i vrati se u zemlju svoju sa slugama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A zlata što dohođaše Solomunu svake godine, bješe šest stotina i šezdeset i šest talanata,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Osim onoga što dohođaše od trgovaca i onijeh koji prodavahu mirise i od svijeh careva Arapskih i upravitelja zemaljskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I car Solomun načini dvjesta štitova od kovanoga zlata, šest stotina sikala zlata dajući na jedan štit;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I tri stotine malijeh štitova od kovanoga zlata, po tri mine zlata dajući na svaki štitić; i ostavi ih car u domu od šume Livanske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I načini car velik prijesto od slonove kosti, i obloži ga čistijem zlatom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Šest basamaka bješe u prijestola, i vrh okrugao bješe ozad na prijestolu, i ručice bjehu s obje strane sjedišta, i dva lava stajahu pokraj tijeh ručica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I dvanaest lavova stajahu na šest basamaka otud i odovud. Ne bi taki načinjen ni u kojem carstvu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I svi sudovi iz kojih pijaše car Solomun bijahu zlatni, i svi sudovi u domu od šume Livanske bijahu od čistoga zlata; od srebra ne bješe ništa; srebro bješe ništa za vremena Solomunova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer car imaše lađe Tarsiske na moru s lađama Hiramovijem: jedanput u tri godine vraćahu se lađe Tarsiske donoseći zlato i srebro, slonove kosti, majmune i paune.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Tako car Solomun bijaše veći od svijeh careva zemaljskih bogatstvom i mudrošću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I iz cijele zemlje tražahu da vide Solomuna, da čuju mudrost njegovu, koju mu dade Gospod u srce.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I donošahu mu svi dare, sudove srebrne i sudove zlatne, i haljine i oružje i mirise i konje i mazge, svake godine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Tako nakupi Solomun kola i konjika, i imaše tisuću i četiri stotine kola i dvanaest tisuća konjika, koje razredi po gradovima, gdje mu bijahu kola, i kod sebe u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I učini car, te u Jerusalimu bijaše srebra kao kamenja, i kedrovijeh drva kao divljih smokava koje rastu po polju, tako mnogo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I dovođahu Solomunu konje iz Misira i svakojaki trg, jer trgovci carevi uzimahu trg različan za cijenu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I dolažahu kola iz Misira po šest stotina sikala srebra, a konj po sto i pedeset. I tako svi carevi Hetejski i carevi Sirski dobijahu konje preko njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga