1 I reče David: ima li jošte ko da je ostao od doma Saulova? da mu učinim milost radi Jonatana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A bijaše jedan sluga doma Saulova, po imenu Siva; i dozvaše ga k Davidu. I reče mu car: jesi li ti Siva? A on reče: ja sam, sluga tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A car reče: ima li jošte ko od doma Saulova da mu učinim milost Božiju? A Siva reče caru: još ima sin Jonatanov, hrom na nogu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I reče mu car: gdje je? A Siva reče caru: eno ga u domu Mahira sina Amilova u Lodevaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tada posla car David da ga dovedu iz Lodevara iz doma Mahira sina Amilova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A kad dođe k Davidu Mefivostej sin Jonatana sina Saulova, pade na lice svoje i pokloni se. A David reče: Mefivosteju! A on reče: evo sluge tvojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A David mu reče: ne boj se; jer ću ti učiniti milost Jonatana radi oca tvojega, daću ti natrag sve njive Saula oca tvojega; a ti ćeš svagda jesti za mojim stolom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A on se pokloni i reče: ko sam ja sluga tvoj, te si pogledao na mrtva psa kao što sam ja?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I car dozva Sivu slugu Saulova, i reče mu: što je god bilo Saulovo i svega doma njegova, dao sam sinu tvojega gospodara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Radi mu dakle zemlju ti i sinovi tvoji i sluge tvoje, i donosi da sin gospodara tvojega ima hljeba da jede; ali Mefivostej sin gospodara tvojega ješće svagda za mojim stolom. Siva pak imaše petnaest sinova i dvadeset sluga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I reče Siva caru: kako je car gospodar moj zapovjedio sluzi svojemu, sve će činiti sluga tvoj. Ali Mefivostej, reče car, ješće za mojim stolom kao carski sin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A Mefivostej imaše maloga sina, kojemu ime bješe Miha; a svi koji življahu u domu Sivinu bijahu sluge Mefivostejeve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A Mefivostej sjeđaše u Jerusalimu, jer svagda jeđaše za carevijem stolom, a bješe hrom na obje noge.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga