1 Poslije toga razbi David Filisteje, i pokori ih, i uze David Meteg-Amu iz ruku Filistejskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Razbi i Moavce, i izmjeri ih užem povaljavši ih po zemlji, i izmjeri ih dva uža da se pogube a jedno uže da se ostave u životu. I Moavci postaše sluge Davidove, i plaćahu mu danak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 David razbi i Adad-Ezera sina Reovova cara Sovskoga, izašav da raširi vlast svoju do rijeke Efrata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I zarobi ih David tisuću i sedam stotina konjanika i dvadeset tisuća pješaka, i podreza David žile svijem konjma kolskim, samo ostavi za sto kola.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I bijahu došli Sirci iz Damaska u pomoć Adad-Ezeru caru Sovskom, i David pobi dvadeset i dvije tisuće Siraca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I namjesti David vojsku u Siriji što je pod Damaskom, i Sirci postaše sluge Davidove plaćajući mu danak. I Gospod čuvaše Davida kuda god iđaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I David uze zlatne štitove koje imahu sluge Adad-Ezerove, i donese ih u Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I iz Vetaha i iz Virotaja gradova Adad-Ezerovijeh odnese car David silnu mjed.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A kad ču Toja car Ematski da je David pobio svu vojsku Adad-Ezerovu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Posla Toja Jorama sina svojega k caru Davidu da ga pozdravi i da mu čestita što je vojevao na Adad-Ezera i ubio ga, jer Toja imaše rat s Adad-Ezerom; i donese Joram zaklada zlatnijeh i srebrnijeh i mjedenijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Pa i to car David posveti Gospodu sa srebrom i zlatom što bješe posvetio od svijeh naroda koje pokori,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Od Siraca i od Moavaca i od sinova Amonovijeh i od Filisteja i od Amalika, i od plijena Adad-Ezera sina Reovova cara Sovskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I David steče ime kad se vrati pobiv Sirce, osamnaest tisuća, u slanoj dolini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I namjesti vojsku po Idumeji, po svoj Idumeji namjesti vojsku, i svi Edomci postaše sluge Davidove. I Gospod čuvaše Davida kuda god iđaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Tako carova David nad svijem Izrailjem, sudeći i dajući pravdu svemu narodu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I Joav sin Serujin bješe nad vojskom; a Josafat sin Ahiludov pametar;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A Sadok sin Ihitovov i Ahimeleh sin Avijatarov sveštenici; a Seraja pisar;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A Venaja sin Jodajev bješe nad Heretejima i Feletejima; a sinovi Davidovi knezovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga