1 Poslije skupi opet David sve ljude izabrane iz Izrailja, trideset tisuća.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Pa se podiže David i sav narod što bijaše s njim i otide iz Vale Judine da prenese otuda kovčeg Božji, kod kojega se prizivlje ime, ime Gospoda nad vojskama, koji sjedi na heruvimima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I metnuše kovčeg Božji na nova kola, i povezoše ga iz kuće Avinadavove, koja bijaše na brdu; a Uza i Ahijo sinovi Avinadavovi upravljahu novijem kolima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I odvezoše kovčeg Božji iz kuće Avinadavove, koja bijaše na brdu, i Ahijo iđaše pred kovčegom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A David i sav dom Izrailjev udarahu pred Gospodom u svakojake sprave od drveta kedrova, u gusle, u psaltire, u bubnje, u svirale i u kimvale.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A kad dođoše do gumna Nahonova, Uza se maši za kovčeg Božji i prihvati ga, jer volovi potegoše na stranu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I Gospod se razgnjevi na Uzu, i udari ga Bog ondje za tu nepažnju, te umrije ondje kod kovčega Božijega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I ožalosti se David što Gospod ubi Uzu. Zato se prozva ono mjesto Fares-Uza do danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I uplaši se David od Gospoda u onaj dan, i reče: kako će doći k meni kovčeg Gospodnji?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I ne htje David odvesti kovčega Gospodnjega k sebi u grad Davidov; nego ga skloni David u kuću Ovid-Edoma Getejina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I osta kovčeg Gospodnji u kući Ovid-Edoma Getejina tri mjeseca, i blagoslovi Gospod Ovid-Edoma i sav dom njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I javiše caru Davidu govoreći: Gospod blagoslovi dom Ovid-Edomov i sve što ima radi kovčega Božijega. Tada otide David, i prenese kovčeg Božji iz kuće Ovid-Edomove u grad Davidov s veseljem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I kad oni koji nošahu kovčeg Gospodnji postupiše šest koraka, prinese na žrtvu vola i debela ovna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I David igraše iz sve snage pred Gospodom, i bješe ogrnut oplećkom lanenijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Tako David i sav dom Izrailjev nošahu kovčeg Gospodnji podvikujući i trubeći u trube.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A kad kovčeg Gospodnji ulažaše u grad Davidov, Mihala kći Saulova gledajući s prozora vidje cara Davida gdje skače i igra pred Gospodom, i podrugnu mu se u srcu svojem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A kad donesoše kovčeg Gospodnji, namjestiše ga na njegovo mjesto u šatoru koji mu razape David. I prinese David žrtve paljenice i žrtve zahvalne pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Potom prinesavši David žrtve paljenice i žrtve zahvalne blagoslovi narod u ime Gospoda nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I razdade među sav narod, među sve mnoštvo Izrailjevo, i ljudima i ženama, svakome po jedan hljeb i komad mesa i žban vina. Potom otide narod, svak svojoj kući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I David se vrati da blagoslovi svoj dom; a Mihala kći Saulova izide na susret Davidu, i reče: kako je slavan bio danas car Izrailjev, kad se danas otkrivao pred sluškinjama sluga svojih, kao što se otkrivaju nikaki ljudi!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A David reče Mihali: pred Gospodom, koji me je izabrao preko oca tvojega i preko svega doma njegova, te mi zapovjedio da budem vođ narodu Gospodnjemu, Izrailju, igrao sam, i igraću pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I još ću se većma poniziti, i još ću manji sebi biti; i opet ću biti slavan pred sluškinjama, za koje govoriš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I Mihala kći Saulova ne ima poroda do smrti svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga