1 Tada dođoše sva plemena Izrailjeva k Davidu u Hevron, i rekoše mu govoreći: evo, mi smo kost tvoja i tijelo tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I prije, dok Saul bijaše car nad nama, ti si odvodio i dovodio Izrailja; i Gospod ti je rekao: ti ćeš pasti narod moj Izrailja i ti ćeš biti vođ Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tako dođoše sve starješine Izrailjeve k caru u Hevron, i učini s njima car David vjeru u Hevronu pred Gospodom; i pomazaše Davida za cara nad Izrailjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Trideset godina bijaše Davidu kad se zacari, i carova četrdeset godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 U Hevronu carova nad Judom sedam godina i šest mjeseca; a u Jerusalimu carova trideset i tri godine nad svijem Izrailjem i Judom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A car otide sa svojim ljudima u Jerusalim na Jevuseje, koji življahu u onoj zemlji. I oni rekoše Davidu govoreći: nećeš ući ovamo dok ne uzmeš slijepe i hrome, hoteći kazati: neće ući ovamo David.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ali David uze kulu Sion, to je grad Davidov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer reče David u onaj dan: ko god pobije Jevuseje i dođe do jaza, i do slijepijeh i hromijeh, na koje mrzi duša Davidova, biće vojvoda. Zato se kaže: slijepi i hromi da ne ulaze u ovu kuću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I sjede David u kuli, i nazva je gradom Davidovijem: i pogradi je David unaokolo od Milona i unutra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I David jednako napredovaše, jer Gospod Bog nad vojskama bješe s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I Hiram car Tirski posla poslanike k Davidu, i kedrovijeh drva i drvodjelja i kamenara, i sagradiše kuću Davidu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I razumje David da ga je Gospod utvrdio za cara nad Izrailjem, i da je uzvisio carstvo njegovo radi naroda svojega Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I uze David još inoča i žena iz Jerusalima, pošto dođe iz Hevrona; i rodi se Davidu još sinova i kćeri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I ovo su imena onijeh koji mu se rodiše u Jerusalimu: Samuja i Sovav i Natan i Solomun,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I Jevar i Elisuja i Nafig i Jafija,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I Elisama i Elijada i Elifalet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A Filisteji čuvši da su pomazali Davida za cara nad Izrailjem, izidoše svi Filisteji da traže Davida; a David čuvši to, otide u kulu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I Filisteji došavši raširiše se po dolini Rafajskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Tada David upita Gospoda govoreći: hoću li izaći na Filisteje? Hoćeš li ih dati u moje ruke? A Gospod reče Davidu: izađi; doista ću dati Filisteje u tvoje ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Tada David dođe u Val-Ferasim, i pobi ih ondje, i reče: prodrije Gospod neprijatelje moje preda mnom kao kad voda prodire. Otuda se prozva ono mjesto Val-Ferasim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I ostaviše ondje lažne bogove svoje; a David i ljudi njegovi odnesoše ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I opet nanovo dođoše Filisteji, i raširiše se u dolini Rafajskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I David upita Gospoda, koji reče: ne idi pred njih, nego im zađi za leđa, pa udari na njih prema dudovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Pa kad čuješ da zašušti po vrhovima od dudova, onda se kreni, jer će onda poći Gospod pred tobom da pobije vojsku Filistejsku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I David učini tako kako mu zapovjedi Gospod, i pobi Filisteje od Gavaje do Gezera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga