1 A poslije toga David upita Gospoda govoreći: hoću li otići u koji grad Judin? A Gospod mu reče: otidi. A David reče: u koji da otidem? Reče: Hevron.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I David otide onamo sa dvije žene svoje, Ahinoamom iz Jezraela i Avigejom koja prije bješe žena Navala iz Karmila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I ljude koji bijahu s njim odvede David, sve s porodicama njihovijem, i nastaniše se po gradovima Hevronskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I dođoše ljudi od Jude, i pomazaše ondje Davida za cara nad domom Judinijem. I javiše Davidu govoreći: ljudi iz Javisa Galadova pogreboše Saula.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I David posla poslanike k ljudima u Javisu Galadovu, i reče im: da ste blagosloveni Gospodu što učiniste milost gospodaru svojemu, Saulu, i pogreboste ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Zato da učini Gospod vama milost i vjeru; a ja ću vam učiniti dobro, što ste to učinili.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I neka vam se ukrijepe ruke i budite hrabri; jer Saul gospodar vaš pogibe, a dom Judin pomaza mene za cara nad sobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ali Avenir sin Nirov vojvoda Saulov uze Isvosteja sina Saulova, i odvede ga u Mahanajim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I zacari ga nad Galadom i nad Asurom i Jezraelom i Jefremom i Venijaminom i nad svijem Izrailjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Četrdeset godina bješe Isvosteju sinu Saulovu kad poče carovati nad Izrailjem; i carova dvije godine. Samo dom Judin držaše se Davida.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A David carova u Hevronu nad domom Judinijem sedam godina i šest mjeseca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Potom izide Avenir sin Nirov i sluge Isvosteja sina Saulova iz Mahanajima u Gavaon.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Takođe i Joav sin Serujin i sluge Davidove izidoše i sretoše se s njima kod jezera Gavaonskoga, i stadoše jedni s jedne strane jezera a drugi s druge strane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tada reče Avenir Joavu: neka ustanu momci i neka se proigraju pred nama. I reče Joav: neka ustanu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I ustaše, i izidoše na broj: dvanaest od Venijamina sa strane Isvosteja sina Saulova, i dvanaest između sluga Davidovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I uhvatiše jedan drugoga za glavu, i tisnu jedan drugomu mač svoj u bok, i popadaše zajedno. Otuda se prozva ono mjesto Halkat-Asurim kod Gavaona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I bi žestok boj onoga dana; i sluge Davidove razbiše Avenira i Izrailjce.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A ondje bijahu tri sina Serujina: Joav i Avisaj i Asailo. A Asailo bijaše lak na nogu kao srna u polju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I potjera Asailo Avenira, i ne svrnu ni nadesno ni nalijevo iza Avenira.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I Avenir obazre se natrag i reče: jesi li ti, Asailo? A on reče: ja sam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A Avenir mu reče: svrni nadesno ili nalijevo, i uzmi jednoga od tijeh momaka, i skini odoru s njega. Ali ne htje Asailo svrnuti iza njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I Avenir opet reče Asailu: otstupi od mene; zašto da te sastavim sa zemljom? i kako bih smeo pogledati u Joava brata tvojega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ali on ne htje otstupiti; i Avenir ga udari kopljem pod peto rebro, i izađe mu koplje na leđa, te on pade ondje i umrije na mjesto. I ko god dođe na ono mjesto gdje pade i pogibe Asailo, ustavljaše se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ali Joav i Avisaj potjeraše Avenira, i sunce zađe kad dođoše do brda Ame, koja je prema Giji na putu u pustinju Gavaonsku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I skupiše se sinovi Venijaminovi za Avenirom, te se načini četa, i stadoše na vrh jednoga brda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I Avenir viknu Joava i reče: hoće li mač proždirati dovijeka? ne znaš li da jadi bivaju napošljetku? zašto već ne kažeš narodu da se prođu braće svoje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A Joav reče: tako živ bio Bog, da nijesi kazao, narod bi još jutros otišao, nijedan ne bi tjerao brata svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Tada zatrubi Joav u trubu, i ustavi se sav narod i prestaše tjerati Izrailja, i ne biše se više.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I tako Avenir i ljudi njegovi idoše preko polja cijelu onu noć, i prijeđoše preko Jordana, i prošavši sav Vitron dođoše u Mahanajim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A Joav se vrati od Avenira, i kad skupi sav narod, ne bješe od sluga Davidovijeh devetnaest ljudi i Asaila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ali sluge Davidove pobiše sinova Venijaminovijeh, ljudi Avenirovijeh, tri stotine i šezdeset ljudi, koji izgiboše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A Asaila uzeše i pogreboše u grobu oca njegova koji bijaše u Vitlejemu. I Joav i ljudi njegovi idoše svu noć, i osvanuše u Hevronu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga