1 I javiše Joavu: evo car plače i tuži za Avesalomom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I pobjeda onoga dana pretvori se u žalost svemu narodu, jer narod ču u onaj dan gdje govore: žali car sina svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I narod se u onaj dan krijaše ulazeći u grad kao što se krije narod koji se stidi kad pobjegne iz boja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A car pokri lice svoje; i vikaše iza glasa: sine moj Avesalome! Avesalome sine moj, sine moj!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tada uđe Joav k caru u kuću, i reče: posramio si danas sve sluge svoje, koje ti danas dušu sačuvaše, i sinovima tvojim i kćerima tvojim i ženama tvojim i inočama tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer ljubiš one koji mrze na te, a mrziš na one koji te ljube; jer si pokazao danas da ne mariš za vojvode i za sluge; i vidim danas da bi ti milo bilo da je Avesalom živ a mi svi da smo izginuli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Zato ustani sada, i izidi i progovori lijepo slugama svojim; jer zaklinjem se Gospodom, ako ne izideš, neće nijedan ostati kod tebe ovu noć, i to će biti gore po te negoli sva zla koja su te snalazila od mladosti tvoje do sada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tada usta car, i sjede na vratima; i kazaše svemu narodu govoreći: evo, sjedi car na vratima. I dođe sav narod pred cara. Ali Izrailjci bjehu pobjegli, svak u svoj šator.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I sav se narod svađaše među sobom po svijem plemenima Izrailjevim govoreći: car nas je izbavio iz ruku neprijatelja naših, i izbavio nas je iz ruku Filistejskih; a sada je pobjegao iz zemlje od Avesaloma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Avesalom pak, kojega pomazasmo za cara nad sobom, pogibe u boju. Sada dakle zašto oklijevate te ne dovedete natrag cara?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zato car David posla k Sadoku i Avijataru sveštenicima i poruči: govorite starješinama Judinijem i recite: zašto vi da budete pošljednji koji će cara natrag dovesti u kuću njegovu? Jer govor svega Izrailja dođe do cara u kuću njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Vi ste moja braća, vi ste kost moja i tijelo moje. Zašto biste dakle bili pošljednji koji će natrag dovesti cara?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Recite i Amasi: nijesi li kost moja i tijelo moje? Bog neka mi učini tako i tako neka doda, ako mi ne budeš vojvoda dok si živ na mjesto Joava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I skloni srca svijeh ljudi od roda Judina kao jednoga čovjeka, te poslaše k caru govoreći: vrati se sa svijem slugama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I tako se car vrati, i dođe do Jordana; a Juda dođe do Galgala da srete cara i da ga prevede preko Jordana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Pohitje i Simej sin Girin od Venijamina, koji bijaše iz Vaurima, i siđe s ljudima roda Judina na susret caru Davidu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I tisuća ljudi bješe s njim od roda Venijaminova; također i Siva sluga doma Saulova s petnaest sinova svojih i dvadeset sluga svojih; i prijeđoše preko Jordana pred cara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Preturiše i lađu da prevezu čeljad carevu i da učine što bi mu bilo ugodno. A Simej sin Girin pade pred carem, kad šćaše da prijeđe preko Jordana,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I reče caru: ne primi mi bezakonja, gospodaru moj, i ne pominji pakosti koju je učinio sluga tvoj u onaj dan kad je car gospodar moj izašao iz Jerusalima; neka car ne misli o tom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jer sluga tvoj vidi da je zgriješio; i evo došao sam danas prvi iz svega doma Josifova da sretem cara gospodara svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ali odgovori Avisaj sin Serujin i reče: eda li toga radi neće poginuti Simej što je psovao pomazanika Gospodnjega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A David reče: šta je vama do mene, sinovi Serujini, te ste mi danas protivnici? zar će danas poginuti ko u Izrailju? jer zar ne znam da sam danas postao car nad Izrailjem?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I reče car Simeju: nećeš poginuti. I zakle mu se car.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Tako i Mefivostej sin Saulov dođe caru na susret; on pak ne opra nogu svojih, niti brade svoje očešlja, ni opra haljine svoje od onoga dana kad otide car do dana kad se vrati s mirom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I srete cara kad se vraćaše u Jerusalim; i reče mu car: zašto ne pođe sa mnom, Mefivosteju?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A on reče: caru gospodaru moj, prevari me sluga moj; jer sluga tvoj reče: osedlaću sebi magarca i uzjahaću ga i poći ću s carem; jer je hrom sluga tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I on opade slugu tvojega kod gospodara mojega cara; ali je car gospodar moj kao anđeo Božji; zato čini što ti je drago.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Jer sav dom oca mojega bijahu ljudi koji zaslužiše smrt pred carem gospodarem mojim, a ti posadi slugu svojega među one koji jedu za stolom tvojim. Pa kakvo imam još pravo, i kako se mogu još tužiti caru?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A car mu reče: šta bi mi više govorio? kazao sam: ti i Siva podijelite njivu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A Mefivostej reče caru: neka uzme sve, kad se car gospodar moj vratio na miru u dom svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I Varzelaj od Galada dođe iz Rogelima, i pođe s carem preko Jordana da ga prati preko Jordana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A bješe Varzelaj vrlo star, bješe mu osamdeset godina, i hranjaše cara dok bijaše u Mahanajimu, jer bješe vrlo bogat čovjek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I reče car Varzelaju: hajde sa mnom; ja ću te hraniti kod sebe u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Ali Varzelaj reče caru: koliko ima vijeka mojega, da idem s carem u Jerusalim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Ima mi danas osamdeset godina; mogu li raspoznavati dobro i zlo? može li sluga tvoj kusom razlikovati što će jesti i što će piti? mogu li jošte slušati glas pjevačima i pjevačicama? i zašto bi sluga tvoj još bio na tegotu caru gospodaru mojemu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Malo će proći sluga tvoj preko Jordana s carem; a zašto bi mi car tako naplatio?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Neka se sluga tvoj vrati, da umrem u svom gradu kod groba oca svojega i matere svoje. Nego evo, sluga tvoj Himam neka ide s carem gospodarem mojim, učini njemu što ti bude drago.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A car reče: neka ide sa mnom Himam; ja ću mu učiniti što bude tebi drago, i što god zaišteš u mene, sve ću ti učiniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I kad prijeđe sav narod preko Jordana i car prijeđe, cjelova car Varzelaja i blagoslovi ga, i on se vrati u mjesto svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Otuda car otide u Galgal, i Himam otide s njim. I tako sav narod Judin doprati cara, i polovina naroda Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 A gle, svi ljudi Izrailjci dođoše k caru i rekoše mu: zašto te ukradoše braća naša, ljudi Judini, i prevedoše preko Jordana cara i dom njegov i sve ljude Davidove s njim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 A svi ljudi od Jude odgovoriše ljudima od Izrailja: jer je car nama rod; pa što se srdite toga radi? jesmo li što pojeli caru? je li nas darom darivao?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Tada odgovoriše ljudi od Izrailja ljudima od Jude, i rekoše: mi imamo deset dijelova u cara, i Davidu smo više nego vi; zašto dakle ne mariste za nas? nijesmo li mi prvi govorili da dovedemo natrag cara svojega? Ali besjeda ljudi od Jude bješe tvrđa od besjede ljudi od Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga