1 A kad David prijeđe malo preko vrha, gle, Siva, momak Mefivostejev, srete ga, sa dva magarca natovarena, na kojima bješe dvjesta hljebova i sto grozdova suhih i sto gruda smokava i mijeh vina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I reče car Sivi: šta će ti to? A Siva mu reče: magarci su za čeljad carevu, da jašu, a hljebovi i voće da jedu momci, a vino da pije ko se umori u pustinji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A car mu reče: a gdje je sin tvoga gospodara? Reče Siva caru: eno ga, ostao je u Jerusalimu, jer reče: danas će mi dom Izrailjev vratiti carstvo oca mojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Tada reče car Sivi: evo, tvoje je sve što je bilo Mefivostejevo. A Siva reče: klanjam ti se, da nađem milost pred tobom, care gospodaru!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I dođe car David do Vaurima; a gle, izide odande jedan od roda doma Saulova, po imenu Simej, sin Girin, i idući psovaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I bacaše se kamenjem na Davida i na sluge cara Davida, kojemu i s desne i s lijeve strane bijaše sav narod i svi junaci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A Simej ovako govoraše psujući: odlazi, odlazi, krvopijo i zlikovče!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Obrati Gospod na tebe sve krvi doma Saulova, na čije si se mjesto zacario, i predade Gospod carstvo u ruke Avesalomu sinu tvojemu; eto te sada u tvom zlu, jer si krvopija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tada reče caru Avisaj sin Serujin: zašto da psuje ovaj mrtvi pas cara gospodara mojega? Idem da mu skinem glavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ali car reče: šta je vama do mene, sinovi Serujini? neka psuje; jer mu je Gospod rekao: psuj Davida. Pa ko smije kazati: zašto tako činiš?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Još reče David Avisaju i svijem slugama svojim: eto, moj sin, koji je izašao od bedara mojih, traži dušu moju, a kako neće ovaj sin Venijaminov? Ostavite ga neka psuje, jer mu je Gospod zapovjedio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Da ako Gospod pogleda na nevolju moju, i vrati mi Gospod dobro za psovku njegovu današnju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I tako David sa svojim ljudima iđaše svojim putem; a Simej iđaše pokraj gore prema njemu jednako psujući i bacajući se kamenjem na nj, i podižući prah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I dođe car i sav narod što bijaše s njim, umorni, i odmoriše se ondje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A Avesalom i sav narod Izrailjev dođoše u Jerusalim, i Ahitofel s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A kad Husaj Arhijanin prijatelj Davidov dođe k Avesalomu, reče Husaj Avesalomu: da živi car! da živi car!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A Avesalom reče Husaju: taka li je ljubav tvoja prema prijatelju tvojemu? zašto nijesi otišao s prijateljem svojim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A Husaj reče Avesalomu: ne; nego koga je izabrao Gospod i ovaj narod i svi Izrailjci, njegov ću biti i kod njega ću ostati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Svrh toga, kome bih služio? eda li ne sinu njegovu? kako sam služio ocu tvojemu, tako ću i tebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Avesalom reče Ahitofelu: svjetuj šta ćemo činiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A Ahitofel reče Avesalomu: lezi s inočama oca svojega, koje je ostavio da mu čuvaju kuću, pa kad čuje sav Izrailj kako si se omrazio s ocem svojim, osiliće ruka svjema koji su s tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tada razapeše Avesalomu šator na krovu, i Avesalom leže s inočama oca svojega na vidiku svjemu Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I svjet koji davaše Ahitofel u ono vrijeme bijaše kao da bi ko Boga upitao; taki bijaše svaki svjet Ahitofelov i u Davida i u Avesaloma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga