1 A poslije toga nabavi sebi Avesalom kola i konja i pedeset ljudi, koji trčahu pred njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I ustajaše rano Avesalom, i stajaše kraj puta kod vrata; i ko god imaše parnicu i iđaše caru na sud, Avesalom ga dozivaše k sebi i govoraše: iz koga si grada? A kad bi onaj odgovorio: sluga je tvoj iz toga i toga plemena Izrailjeva,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tada bi mu rekao Avesalom: vidiš, tvoja je stvar dobra i pravedna, ali te nema ko saslušati kod cara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Još govoraše Avesalom: kad bih ja bio postavljen da sudim u zemlji! da svaki k meni dolazi koji ima posla na sudu, ja bih mu dao pravicu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I kad bi mu ko pristupio da mu se pokloni, on bi pružio ruku svoju, te bi ga uhvatio i poljubio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tako činjaše Avesalom sa svakim Izrailjcem, koji dolažaše na sud k caru; i Avesalom primamljivaše srca ljudi Izrailjaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A kad prođe četrdeset godina, reče Avesalom caru: da otidem u Hevron da izvršim zavjet koji sam zavjetovao Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer kad sjeđah u Gesuru u Siriji, učini zavjet sluga tvoj rekavši: ako me Gospod odvede natrag u Jerusalim, poslužiću Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A car mu reče: idi s mirom. I on se podiže i otide u Hevron.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I razasla Avesalom po svijem plemenima Izrailjevim uhode poručivši: kad čujete trube da zatrube, recite: zacari se Avesalom u Hevronu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A s Avesalomom otide dvjesta ljudi iz Jerusalima pozvanijeh; ali otidoše u prostoti svojoj ne znajući ništa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A Avesalom posla i po Ahitofela Gilonjanina, savjetnika Davidova, da dođe iz grada svojega Gilona, kad prinošaše žrtve. I buna posta jaka, i narod se sve više stjecaše k Avesalomu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Tada dođe glasnik k Davidu i reče: srce Izrailju prista za Avesalomom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A David reče svijem slugama svojim koje bijahu s njim u Jerusalimu: ustajte, da bježimo; inače nećemo uteći od Avesaloma; brže pohitajte, da ne pohita on i ne stigne nas i obori na nas zlo, i grada ne okrene pod mač.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A sluge careve rekoše caru: što je god volja caru gospodaru našemu, evo sluga tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I otide car pješice i sav dom njegov; samo deset žena inoča ostavi car da mu čuvaju kuću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I kad otide car i sav narod pješice, ustaviše se na jednom mjestu podaleko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A sve sluge njegove iđahu uza nj, i svi Hereteji i svi Feleteji; i svi Geteji, šest stotina ljudi, koji bijahu došli pješke iz Gata, iđahu pred carem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I reče car Itaju Getejinu: što i ti ideš s nama? Vrati se i ostani kod cara; jer si stranac i opet ćeš otići u svoje mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Juče si došao, pa zar danas da te krećem da se potucaš s nama? Ja ću ići kuda mogu, a ti se vrati i odvedi natrag braću svoju. Neka milost i vjera bude s tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A Itaj odgovori caru i reče: tako živ da je Gospod i tako da je živ car gospodar moj, gdje bude car gospodar moj, bilo na smrt ili na život, ondje će biti i sluga tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tada reče David Itaju: a ti hodi. I tako pođe Itaj Getejin sa svijem ljudima svojim i svom djecom što bijahu s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I sva zemlja plakaše iza glasa i sav narod prelažaše. I tako car prijeđe preko potoka Kedrona, i sav narod prijeđe idući k pustinji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A gle i Sadok bijaše ondje i svi Leviti s njim noseći kovčeg zavjeta Božijega; i spustiše kovčeg Božji, a pođe i Avijatar, dokle sav narod izide iz grada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I reče car Sadoku: nosi kovčeg Božji natrag u grad; ako nađem milost pred Gospodom, on će me dovesti natrag, i daće mi da opet vidim njega i dom njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ako li ovako reče: nijesi mi mio; evo me, neka učini sa mnom što mu bude volja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Još reče car Sadoku svešteniku: nijesi li ti vidjelac? vrati se u grad s mirom, i Ahimas sin tvoj i Jonatan sin Avijatarov, dva sina vaša s vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Vidite, ja ću se zabaviti u polju u pustinji dokle ne dođe od vas glasnik da mi javi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I tako Sadok i Avijatar odnesoše kovčeg Božji natrag u Jerusalim, i ostaše ondje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A David iđaše uz goru Maslinsku, i idući plakaše, i pokrivene glave i bos iđaše; tako i sav narod, koji bješe s njim, svaki pokrivene glave iđaše, i idući plakaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Tada javiše Davidu i rekoše mu: Ahitofel je među onima koji se pobuniše s Avesalomom. A David reče: razbij namjeru Ahitofelovu, Gospode!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I kad David dođe navrh gore, gdje se šćaše pokloniti Bogu, gle, srete ga Husaj Arhijanin razdrte haljine i glave posute prahom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I reče mu David: ako pođeš sa mnom bićeš mi na tegotu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Ali da se vratiš u grad i rečeš Avesalomu: biću tvoj sluga, care! bio sam dugo sluga tvome ocu, a sada ću tako biti tebi sluga; razbićeš mi namjeru Ahitofelovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I sveštenici Sadok i Avijatar neće li biti s tobom? Što god čuješ iz kuće careve, dokaži Sadoku i Avijataru sveštenicima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Eto, ondje su s njima dva sina njihova, Ahimas Sadokov i Jonatan Avijatarov, po njima mi javljajte što god dočujete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I otide u grad Husaj prijatelj Davidov, i Avesalom dođe u Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga