1 A kad prođe godina, u vrijeme kad carevi idu na vojsku, posla David Joava i sluge svoje s njim, i svega Izrailja, te potirahu sinove Amonove, i opkoliše Ravu; a David osta u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I pred veče usta David s postelje svoje, i hodajući po krovu carskoga dvora ugleda s krova ženu gdje se mije, a žena bijaše vrlo lijepa na oči.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I David posla da propitaju za ženu i rekoše: nije li to Vitsaveja kći Elijamova žena Urije Hetejina?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I David posla poslanike da je dovedu; i kad dođe k njemu, on leže s njom, a ona se bješe očistila od nečistote svoje; poslije se vrati svojoj kući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I zatrudnje žena, te posla i javi Davidu govoreći: trudna sam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tada David posla k Joavu i poruči: pošlji mi Uriju Hetejina. I posla Joav Uriju k Davidu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I kad Urija dođe k njemu, zapita ga David kako je Joav i kako je narod i kako ide rat.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Potom reče David Uriji: idi kući svojoj, i operi noge svoje. I Urija izide iz careva dvora, a za njim iznesoše jelo carsko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ali Urija leže na vratima dvora careva sa svijem slugama gospodara svojega, i ne otide kući svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I javiše Davidu govoreći: Urija nije otišao kući svojoj. A David reče Uriji: nijesi li došao s puta? zašto ne ideš kući svojoj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Urija reče Davidu: kovčeg i Izrailj i Juda stoje po šatorima, i Joav gospodar moj i sluge gospodara mojega stoje u polju, pa kako bih ja ušao u kuću svoju da jedem i pijem i spavam sa ženom svojom? Tako ti bio živ i tako bila živa duša tvoja, neću to učiniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tada reče David Uriji: ostani ovdje još danas, pa ću te sjutra otpustiti. Tako osta Urija u Jerusalimu onaj dan i sjutradan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I pozva ga David da jede i pije s njim, te ga opije. A uveče otide, te leže na postelju svoju sa slugama gospodara svojega, a kući svojoj ne otide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A ujutru napisa David knjigu Joavu, i posla po Uriji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A u knjizi pisa i reče: namjestite Uriju gdje je najžešći boj, pa se uzmaknite od njega da bi ga ubili da pogine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I Joav opkolivši grad namjesti Uriju na mjesto gdje je znao da su najhrabriji ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I izidoše ljudi iz grada i pobiše se s Judom. I pogibe iz naroda nekoliko sluga Davidovijeh; pogibe i Urija Hetejin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Tada Joav posla k Davidu, i javi mu sve što bi u boju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I zapovjedi glasniku govoreći: kad pripovjediš caru sve što je bilo u boju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ako se razgnjevi car i reče ti: zašto ste išli tako blizu grada da se bijete? zar nijeste znali kako se strijelja s grada?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ko je ubio Avimeleha sina Jeruvesetova? nije li žena bacila na nj komad žrvnja sa zida, te pogibe u Tevesu? zašto ste išli blizu zida? tada reci: poginuo je i sluga tvoj Urija Hetejin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I otide glasnik, i došavši javi Davidu sve za što ga je poslao Joav.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I reče glasnik Davidu: bijahu jači od nas, i izidoše u polje na nas, ali ih uzbismo do vrata gradskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A strijelci stadoše strijeljati na sluge tvoje sa zida, i pogibe nekoliko sluga carevijeh, tako i sluga tvoj Urija Hetejin pogibe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Tada reče David glasniku: ovako reci Joavu: ne budi zlovoljan za to; jer mač proždire sad ovoga sad onoga; udri još jače na grad i raskopaj ga. Tako ga ohrabri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A žena Urijina čuvši da je poginuo muž njezin Urija, plaka za mužem svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A kad prođe žalost, posla David i uze je u kuću svoju, i ona mu posta žena, i rodi mu sina. Ali ne bješe po volji Gospodu što učini David.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga